Obchodné podmienky EASYTRAVEL s.r.o. (dovolenka365.sk)

Obchodne podmienky EasyTravel s.r.o.

Technika nákupu a všeobecné obchodné podmienky

EASYTRAVEL, s.r.o., cestovná agentúra, Moyzesa 1, 971 01 Prievidza  (prevádzkovateľ portálu www.dovolenka365.sk)

 • Cestovná agentúra EASYTRAVEL, s.r.o. /ďalej CA/ je sprostredkovateľ zájazdov renomovaných a overených cestovných kancelárií /ďalej CK/, s ktorými máme uzatvorenú riadnu zmluvu o obchodnej spolupráci a predaji zájazdov.
 • Všetky CK, s ktorými spolupracujeme, sú poistené proti úpadku CK v zmysle zákona platného na území Slovenskej republiky /ďalej SR/.
 • Pri zakúpení zájazdu sú pre zákazníka /klienta/ záväzné všeobecné zmluvné podmienky CK, ktorá daný zájazd poskytuje a realizuje. Tieto podmienky sú k dispozícii v katalógu CK resp. Vám ich môžeme poslať e-mailom, sú k dispozícii aj na stránke CK. Kúpou zájazdu klient akceptuje podmienky stanovené CK, ktoré sú záväzné tak pre klienta ako aj pre CK.
 • CA EASYTRAVEL podpisom zmluvy s CK je povinná akceptovať obchodné podmienky spolupráce s danou CK, ktoré sú záväzné tak pre CA ako aj pre CK.
 • Klienti resp. cestujúci sú povinní mať pri ceste do zahraničia platný cestovný doklad. Cestovný pas pri ceste mimo Shengenský priestor a občiansky preukaz na území Shengenského priestoru. Vo všeobecnosti pas musí byť platný 6 mesiacov po návrate z dovolenky. Podrobné informácie o cestách do zahraničia nájdete na stránke ministerstva zahraničných vecí SR www.mzv.sk.
 • Krajiny, s ktorými má SR vízový styk, sú takisto na stránke www.mzv.sk. Vízové formality si klienti musia zabezpečiť sami, ak to nie je súčasťou zájazdu. Za neudelenie víza nenesie CA ani CK žiadnu zodpovednosť.
 • CA nenesie žiadnu zodpovednosť za neoverenie platnosti dokladov, takisto za poskytnutie nesprávnych údajov od klienta. Klient je povinný skontrolovať si platnosť dokladov, či pri kúpe zájazdu, alebo pred samotným vycestovaním. CA môže klienta upozorniť na kontrolu dokladu, nie je povinná ich však kontrolovať.
 • Pri vašich nezáväzných objednávkach, ktoré nám posielate, nemáme v danom momente informácie, či je daný zájazd voľný alebo už je vypredaný. Po obdržaní takejto nezáväznej objednávky CA skontroluje Vaše údaje, prípadne Vás požiada o ich opravu. Takisto CA preverí dostupnosť vybraného zájazdu a vykoná predbežnú rezerváciu.
 • CA má právo odmietnuť rozporuplné, neúplné, prípadne bez telefonického kontaktu zaslané objednávky na našu adresu.
 • V prípade úspešnej rezervácie a akceptácii objednávky zo strany klienta sú mu zaslané pokyny k platbe. Klient je informovaný o dĺžke platnosti nezáväznej rezervácie a takisto o termíne splatnosti daného zájazdu /zálohy alebo celej sumy/.
 • Zájazd je možné uhradiť priamym vkladom na náš účet v Tatrabanke, a.s., číslo účtu: 2628050002/1100, bankovým prevodom, prípadne osobne vkladom v hotovosti do pokladne u nás v kancelárii. Súčasťou pokynov k platbe za zájazd sú aj podmienky, akým spôsobom nám máte platbu preukázať. Neuhradený, zle uhradený, prípadne neskoro uhradený zájazd si CA vyhradzuje právo nepotvrdiť.
 • Platby realizované zo zahraničia, teda mimo územia SR, resp. zo zahraničného účtu sú špecifické v tom zmysle, že poplatky za danú transakciu hradí zákazník a nie CA.
 • Po úhrade zájazdu /zálohy alebo celej sumy/ v termíne splatnosti CA zašle záväznú objednávku CK /zmluvu o zájazde/. Následne po akceptácii zo strany CK zašleme zákazníkovi potvrdenú zmluvu o zájazde mailom, faxom, prípadne poštou.
 • Cestovná zmluva sa stáva záväznou v okamihu zaplatenia zálohy. Všeobecne platí, že za zájazdy objednávané viac ako jeden kalendárny mesiac pred jeho uskutočnením, uhradí zákazník minimálne 50% z jeho plnej ceny. Mesiac pred začiatkom zájazdu doplatí zákazník zvyšnú čiastku, tak aby bola doplatená celá suma za zájazd. Zájazd, ktorého začiatok je o 30 a menej dní v čase jeho nákupu, je splatný hneď v plnej výške.
 • CA si dovoľuje informovať zákazníka, že môžu nastať prípady a situácie, kedy CK usporadujúca príslušný zájazd, rezerváciu nepotvrdí z rôznych dôvodov, prípadne dôjde k stop predaju zo strany hotela. V takomto prípade zmluva nenadobudla právnu účinnosť a zákazník má nárok na bezodkladné vrátenie všetkých už uhradených platieb. Nemá však nárok na náhradu škody za čas a prostriedky vynaložené na realizáciu objednávky.
 • Niektoré zájazdy, ktoré poskytujú CK, sú mimo garančných kontraktov. Sú to zájazdy na priame vyžiadanie od hotelov. Partnerská CK musí dostupnosť ubytovanie najskôr vyžiadať priamo od hotela. V tomto prípade je CA oprávnená žiadať zálohu alebo 100% úhradu od zákazníka ešte pred samotným vyžiadaním ubytovania u príslušnej CK. V prípade potvrdenia zo strany CK sa objednávka stáva hneď záväznou. V prípade nepotvrdenia zo strany hotela resp. CK je záloha vrátená v plnej výške zákazníkovi. Zákazníkovi samozrejme ponúkne CA možnosť výberu iného zájazdu.
 • Cenu zájazdu určuje CK. CA je povinná predávať za rovnaké ceny ako CK. Zmenu ceny zájazdu však môže ovplyvniť cena paliva /ropy/ na svetových trhoch. Letecké spoločnosti si vyhradzujú právo za zmenu výšky palivového poplatku. Niektoré CK hradia toto navýšenie z vlastných prostriedkov, iné žiadajú od klientov cenový rozdiel doplatiť. Uvedená zmena ceny paliva sa týka aj autobusovej dopravy. Ak nastane takýto prípad, je CK povinná informovať CA a tá okamžite informovať zákazníka.
 • Cestovné doklady ku zájazdu – vouchery, letenky, poistenie, všeobecné pokyny k pobytu atď., obdrží zákazník od CA. Doklady doručujeme približne týždeň pred nástupom na zájazd a to mailom, poštou, vo výnimočných prípadoch kuriérom.
 • Každý zájazd je možné stornovať za nasledovných podmienok. Vo všeobecnosti do zloženia zálohy a bez potvrdenia zmluvy zo strany CA bez storno poplatkov. Po uzatvorení cestovnej zmluvy a úhrade zálohy, resp. celej čiastky – podľa storno podmienok danej CK. Odstúpenie od cestovnej zmluvy /storno/ musí byť výhradne písomnou formou s podpisom objednávateľa zaslané na našu adresu poštou, e-mailom, osobne doručené k nám na centrálu. V prípade osobného doručenia je nutné priniesť ho v pracovných dňoch pondelok až piatok od 9:00 do 17:00. Storná zaslané mailom, faxom alebo poštou ak prídu cez víkend, tak sa počitajú a realizujú od nasledujúceho pracovného dňa po víkende (štandardne pondelka), v ktorom storno zákazník poslal.
 • Reklamáciu ku zájazdu je potrebné zaslať písomne mailom, poštou /najlepšie doporučene/, prípadne priniesť osobne ku nám do kancelárie. Súčasťou každej reklamácie by mal byť reklamačný protokol z miesta pobytu, najlepšie potvrdený delegátom CK, doplnený o fotografie prípadne video atď. CA EASYTRAVEL, s.r.o. je cestovnou agentúrou, takže podľa zákona nezodpovedá za služby poskytnuté cestovnou kanceláriou a taktiež nevybavuje v ich mene reklamácie. Po obdržaní reklamácie je táto zaslaná usporiadateľovi zájazdu –cestovnej kancelárii /touroperátorovi/, ktorý je povinný sa k nej vyjadriť zo zákona stanovenej lehote. Vyjadrenie CK k reklamačnému podaniu musí byť do 30 dní od doručenia do CK.
 • Niektoré údaje Vami poskytnuté pri využívaní služieb CA sú osobnými údajmi podľa zákona č. 428/2002 o ochrane osobných údajov. My si dôvernosť Vašich osobných údajov uvedomujeme a prehlasujeme, že s nimi budeme nakladať v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov. Vaše osobné údaje sú uložené na zabezpečenom serveri vo vlastníctve našej spoločnosti. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné.
 • CA EASYTRAVEL, s.r.o. prehlasuje, že všetky Vaše údaje považuje za vysoko dôverné a použije ich iba pre vlastnú potrebu v zmysle zákona č. 428/2002 o ochrane osobných údajov k zlepšeniu svojich služieb, k obchodným a marketingovým účelom spoločnosti EASYTRAVEL, s.r.o. Pokiaľ bude k Vašim osobným údajom mať prístup iný subjekt ako EASYTRAVEL, s.r.o., bude tomu tak iba v rámci obchodnej spolupráce /zasielanie zmlúv do CK tzn. poskytovateľovi zájazdu/.
 • Niektoré údaje budú spracované i na základe zvláštneho zákona a ich poskytnutie je povinné pre uzatvorenie niektorých služieb (napr. Cestovného poistenia). Ďalšie spracovanie prebieha iba na základe zvláštneho zákona.
 • Všetky publikované propagačné materiály (texty, fotografie, hodnotenia a recenzie) na portáli Dovolenka365.sk sú chránené autoským zákonom. Zverejnené fotografie a popisy hotelov príp. destinácií sú poskytnuté a publikované na základe našich obchodných zmlúv s cestovnými (touroperátormi).
 • Cestovná agentúra EASYTRAVEL, s.r.o. /ďalej CA/ je sprostredkovateľ zájazdov renomovaných a overených cestovných kancelárií /ďalej CK/, s ktorými máme uzatvorenú riadnu zmluvu o obchodnej spolupráci a predaji zájazdov.
 • Všetky CK, s ktorými spolupracujeme, sú poistené proti úpadku CK v zmysle zákona platného na území Slovenskej republiky /ďalej SR/.
 • Pri zakúpení zájazdu sú pre zákazníka /klienta/ záväzné všeobecné zmluvné podmienky CK, ktorá daný zájazd poskytuje a realizuje. Tieto podmienky sú k dispozícii v katalógu CK resp. Vám ich môžeme poslať e-mailom, sú k dispozícii aj na stránke CK. Kúpou zájazdu klient akceptuje podmienky stanovené CK, ktoré sú záväzné tak pre klienta ako aj pre CK.
 • CA EASYTRAVEL podpisom zmluvy s CK je povinná akceptovať obchodné podmienky spolupráce s danou CK, ktoré sú záväzné tak pre CA ako aj pre CK.
 • Klienti resp. cestujúci sú povinní mať pri ceste do zahraničia platný cestovný doklad. Cestovný pas pri ceste mimo Shengenský priestor a občiansky preukaz na území Shengenského priestoru. Vo všeobecnosti pas musí byť platný 6 mesiacov po návrate z dovolenky. Podrobné informácie o cestách do zahraničia nájdete na stránke ministerstva zahraničných vecí SR www.mzv.sk.
 • Krajiny, s ktorými má SR vízový styk, sú takisto na stránke www.mzv.sk. Vízové formality si klienti musia zabezpečiť sami, ak to nie je súčasťou zájazdu. Za neudelenie víza nenesie CA ani CK žiadnu zodpovednosť.
 • CA nenesie žiadnu zodpovednosť za neoverenie platnosti dokladov, takisto za poskytnutie nesprávnych údajov od klienta. Klient je povinný skontrolovať si platnosť dokladov, či pri kúpe zájazdu, alebo pred samotným vycestovaním. CA môže klienta upozorniť na kontrolu dokladu, nie je povinná ich však kontrolovať.
 • Pri vašich nezáväzných objednávkach, ktoré nám posielate, nemáme v danom momente informácie, či je daný zájazd voľný alebo už je vypredaný. Po obdržaní takejto nezáväznej objednávky CA skontroluje Vaše údaje, prípadne Vás požiada o ich opravu. Takisto CA preverí dostupnosť vybraného zájazdu a vykoná predbežnú rezerváciu.
 • CA má právo odmietnuť rozporuplné, neúplné, prípadne bez telefonického kontaktu zaslané objednávky na našu adresu.
 • V prípade úspešnej rezervácie a akceptácii objednávky zo strany klienta sú mu zaslané pokyny k platbe. Klient je informovaný o dĺžke platnosti nezáväznej rezervácie a takisto o termíne splatnosti daného zájazdu /zálohy alebo celej sumy/.
 • Zájazd je možné uhradiť priamym vkladom na náš účet v Tatrabanke, a.s., číslo účtu: 2628050002/1100, bankovým prevodom, prípadne osobne vkladom v hotovosti do pokladne u nás v kancelárii. Súčasťou pokynov k platbe za zájazd sú aj podmienky, akým spôsobom nám máte platbu preukázať. Neuhradený, zle uhradený, prípadne neskoro uhradený zájazd si CA vyhradzuje právo nepotvrdiť.
 • Platby realizované zo zahraničia, teda mimo územia SR, resp. zo zahraničného účtu sú špecifické v tom zmysle, že poplatky za danú transakciu hradí zákazník a nie CA.
 • Po úhrade zájazdu /zálohy alebo celej sumy/ v termíne splatnosti CA zašle záväznú objednávku CK /zmluvu o zájazde/. Následne po akceptácii zo strany CK zašleme zákazníkovi potvrdenú zmluvu o zájazde mailom, faxom, prípadne poštou.
 • Cestovná zmluva sa stáva záväznou v okamihu zaplatenia zálohy. Všeobecne platí, že za zájazdy objednávané viac ako jeden kalendárny mesiac pred jeho uskutočnením, uhradí zákazník minimálne 50% z jeho plnej ceny. Mesiac pred začiatkom zájazdu doplatí zákazník zvyšnú čiastku, tak aby bola doplatená celá suma za zájazd. Zájazd, ktorého začiatok je o 30 a menej dní v čase jeho nákupu, je splatný hneď v plnej výške.
 • CA si dovoľuje informovať zákazníka, že môžu nastať prípady a situácie, kedy CK usporadujúca príslušný zájazd, rezerváciu nepotvrdí z rôznych dôvodov, prípadne dôjde k stop predaju zo strany hotela. V takomto prípade zmluva nenadobudla právnu účinnosť a zákazník má nárok na bezodkladné vrátenie všetkých už uhradených platieb. Nemá však nárok na náhradu škody za čas a prostriedky vynaložené na realizáciu objednávky.
 • Niektoré zájazdy, ktoré poskytujú CK, sú mimo garančných kontraktov. Sú to zájazdy na priame vyžiadanie od hotelov. Partnerská CK musí dostupnosť ubytovanie najskôr vyžiadať priamo od hotela. V tomto prípade je CA oprávnená žiadať zálohu alebo 100% úhradu od zákazníka ešte pred samotným vyžiadaním ubytovania u príslušnej CK. V prípade potvrdenia zo strany CK sa objednávka stáva hneď záväznou. V prípade nepotvrdenia zo strany hotela resp. CK je záloha vrátená v plnej výške zákazníkovi. Zákazníkovi samozrejme ponúkne CA možnosť výberu iného zájazdu.
 • Cenu zájazdu určuje CK. CA je povinná predávať za rovnaké ceny ako CK. Zmenu ceny zájazdu však môže ovplyvniť cena paliva /ropy/ na svetových trhoch. Letecké spoločnosti si vyhradzujú právo za zmenu výšky palivového poplatku. Niektoré CK hradia toto navýšenie z vlastných prostriedkov, iné žiadajú od klientov cenový rozdiel doplatiť. Uvedená zmena ceny paliva sa týka aj autobusovej dopravy. Ak nastane takýto prípad, je CK povinná informovať CA a tá okamžite informovať zákazníka.
 • Cestovné doklady ku zájazdu – vouchery, letenky, poistenie, všeobecné pokyny k pobytu atď., obdrží zákazník od CA. Doklady doručujeme približne týždeň pred nástupom na zájazd a to mailom, poštou, vo výnimočných prípadoch kuriérom.
 • Každý zájazd je možné stornovať za nasledovných podmienok. Vo všeobecnosti do zloženia zálohy a bez potvrdenia zmluvy zo strany CA bez storno poplatkov. Po uzatvorení cestovnej zmluvy a úhrade zálohy, resp. celej čiastky – podľa storno podmienok danej CK. Odstúpenie od cestovnej zmluvy /storno/ musí byť výhradne písomnou formou s podpisom objednávateľa zaslané na našu adresu poštou, e-mailom, osobne doručené k nám na centrálu. V prípade osobného doručenia je nutné priniesť ho v pracovných dňoch pondelok až piatok od 9:00 do 17:00. Storná zaslané mailom, faxom alebo poštou ak prídu cez víkend, tak sa počitajú a realizujú od nasledujúceho pracovného dňa po víkende (štandardne pondelka), v ktorom storno zákazník poslal.
 • Reklamáciu ku zájazdu je potrebné zaslať písomne mailom, poštou /najlepšie doporučene/, prípadne priniesť osobne ku nám do kancelárie. Súčasťou každej reklamácie by mal byť reklamačný protokol z miesta pobytu, najlepšie potvrdený delegátom CK, doplnený o fotografie prípadne video atď. CA EASYTRAVEL, s.r.o. je cestovnou agentúrou, takže podľa zákona nezodpovedá za služby poskytnuté cestovnou kanceláriou a taktiež nevybavuje v ich mene reklamácie. Po obdržaní reklamácie je táto zaslaná usporiadateľovi zájazdu –cestovnej kancelárii /touroperátorovi/, ktorý je povinný sa k nej vyjadriť zo zákona stanovenej lehote. Vyjadrenie CK k reklamačnému podaniu musí byť do 30 dní od doručenia do CK.
 • Niektoré údaje Vami poskytnuté pri využívaní služieb CA sú osobnými údajmi podľa zákona č. 428/2002 o ochrane osobných údajov. My si dôvernosť Vašich osobných údajov uvedomujeme a prehlasujeme, že s nimi budeme nakladať v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov. Vaše osobné údaje sú uložené na zabezpečenom serveri vo vlastníctve našej spoločnosti. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné.
 • CA EASYTRAVEL, s.r.o. prehlasuje, že všetky Vaše údaje považuje za vysoko dôverné a použije ich iba pre vlastnú potrebu v zmysle zákona č. 428/2002 o ochrane osobných údajov k zlepšeniu svojich služieb, k obchodným a marketingovým účelom spoločnosti EASYTRAVEL, s.r.o. Pokiaľ bude k Vašim osobným údajom mať prístup iný subjekt ako EASYTRAVEL, s.r.o., bude tomu tak iba v rámci obchodnej spolupráce /zasielanie zmlúv do CK tzn. poskytovateľovi zájazdu/.
 • Niektoré údaje budú spracované i na základe zvláštneho zákona a ich poskytnutie je povinné pre uzatvorenie niektorých služieb (napr. Cestovného poistenia). Ďalšie spracovanie prebieha iba na základe zvláštneho zákona.
 • Všetky publikované propagačné materiály (texty, fotografie, hodnotenia a recenzie) na portáli Dovolenka365.sk sú chránené autoským zákonom. Zverejnené fotografie a popisy hotelov príp. destinácií sú poskytnuté a publikované na základe našich obchodných zmlúv s cestovnými (touroperátormi).